محل تقاضای دعای شفاهی

محل تقاضای دعای شفاهی
دوستان در هر یک از پستها در قسمت دیدگاه میتوانند
تقاضای دعای شفاهی بذارند و برای نتیجه بهتر هر نفر
برای سه نفر از افراد هم به نیت اونها دعا و دوازده صلوات
به نیت حل مشکلات متقاضیان بفرسته. انشاله.. که همگی
حاجت روا شوند و از جد بزرگوار ما حاجت بگیرند.
و دعای شفاهی برای همه متقاضیان خواهد شد.
محل تقاضای دعای شفاهی
محل تقاضای دعای شفاهی
بستن